ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมควร โพธารินทร์
เจ้าของผลงานร่วม กานดา ล้อแก้วมณี , ปานชีวัน ปอนพังงา , ศมณพร สุทธิบาก , รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ , สมชาย เบ้าทอง , อาภรณ์ ศรีมาตร , ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา , วุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์ , ปฐมวงศ์ เถาว์ยะบุตร , ไกรศักดิ์ ไกรษรวงศ์ , สิทธิชัย ประพันธ์ , เทียนชัย ปานโพธิ์จาน
คำสำคัญ นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม;แมลงวันลาย;ไก่ไข่;ปุ๋ยอินทรีย์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 47000
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย นำหนอนแมลงวันลายไปเป็นอาหารไก่ไข่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง