ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเตรียมแผ่นเยื่อคอมโพสิตไคโตซาน/นาโนเซลลูโลส สำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวิษษุวัต ประสพทรัพย์
คำสำคัญ กรดซัลโฟซัคซินิก/ ไคโตซาน/ เซลล์เชื้อเพลิง/ นาโนเซลลูโลส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแผ่นเยื่อคอมโพสิตไคโตซาน (CS) /นาโนเซลลูโลส (CNF) มาใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์แข็งในเซลล์เชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรง พบว่าแผ่นเยื่อคอมโพสิตCS ที่มี 5 %wt CNF และกรดซัลโฟซัคซินิก (SSA) ที่ 5 %wt SSA (CS/ 5% CNF/ 5% SSA) มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อเลือกผ่านโปรตอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งการนำโปรตอน การแพร่ผ่านของเมทานอล และสมบัติเชิงกล ทั้งนี้ยังคงต้องศึกษาพัฒนาต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การเตรียมแผ่นเยื่อคอมโพสิตไคโตซาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง