ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไบโอฟิล์มจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและอิทธิพลต่อการยึดเกาะของตะกอนดินจากหาดเลน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชิดชญา จินดานนท์ รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ผศ.ดร.สุริยัณห์ สาระมูล
คำสำคัญ diatom;biofilm;sediment stability;mudflat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การศึกษานี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาชุมชนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างไบโอฟิล์ม 2) การศึกษาการสร้างคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของไบโอฟิล์มโดยสาหร่ายขนาดเล็ก และ 3) ผลของไบโอฟิล์มจากสาหร่ายต่อการยึดเกาะตะกอนดินภายใต้ทิศทางการไหลของน้ำแบบปั่นป่วนและแนวระนาบ ผลลัพท์นี้จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ไบโอฟิล์มจากสิ่งมีชีวิตในการเสริมสร้างการเกาะเม็ดดินตะกอนและช่วยลดการกัดเซาะหน้าดินในบริเวณชายฝั่ง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ทรัพยากรน้ำ
Creative Commons License


ไบโอฟิล์มจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและอิทธิพลต่อการยึดเกาะของตะกอนดินจากหาดเลน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง