ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก สู่สากลตามแนวทางพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล
คำสำคัญ สารสกัดใบหญ้าแฝก;การพิมพ์สกรีน;ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การพัฒนาการเพาะปลูกหญ้าแฝกที่สอดคล้องกับการทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรู้ จะทำควบคู่กับการพัฒนางานสถาปัตยกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก พัฒนากระดาษและการพิมพ์ ใช้วิธีการถ่ายทอดโดยทำควบคู่กับชุมชน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา ในส่วนการให้องค์ความรู้กับชุมชนในการพัฒนาคณะผู้วิจัยใช้การบริการวิชาการใน องค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถทำได้เอง เช่น การพิมพ์สกรีน, การทำสบู่จากสารสกัดใบหญ้าแฝก, การพัฒนาการตลาดออนไลน์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก สู่สากลตามแนวทางพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง