ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองรองจากชุมชนเล็กเชื่อมโยงสู่ชุมชนใหญ่ด้วยสื่อดิจิทัล จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม พรกนก ศรีงาม , วัชราภรณ์ ชัยวรรณ , พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร , เมทิกา พ่วงแสง , เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเมืองรอง;ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์;สื่อดิจิทัล;สมุทรสงคราม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มุ่งเป้าการพัฒนาและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงชุมชนเล็กสู่ชุมชนใหญ่ สร้างนวัตกรรมประเภทความร่วมมือของภาคีท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อผลักดันการพัฒนาสื่อดิจิทัลไว้สำหรับใช้เชิงการตลาดท่องเที่ยว ระเบียบวิธีวิจัยใช้แบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างคณะวิจัยและนักวิจัยท้องถิ่นชุมชน ผลการวิจัย เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน ในการสังเคราะห์เป็นโปรแกรมเส้นทางเชื่อมโยง 4 เส้นทาง ได้แก่ (1) เส้นทางวิถีเกลือสมุทร (2) เส้นทางวิถีประมงดอนหอยหลอด-คลองโคน (3) เส้นทางสุขใจวิถีไทยไหว้พระเก้าวัด และ (4) เส้นทางสายน้ำสามเวลาและโฮมสเตย์เสน่ห์ชุมชน มีการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อให้ชุมชนใช้ในเชิงการตลาดท่องเที่ยวได้จริง ได้แก่ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อม QR Code และการทำคลิปวีดีทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EsXvAEa0o-Q
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
  • ภูมิศาสตร์ทางสังคมวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง