ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภัทรา มาน้อย
เจ้าของผลงานร่วม อัญมณี ตาคำ , นภาพร งามสม
คำสำคัญ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา,งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น;การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้;การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวัฒนธรรมการเรียนรู้
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ความชอบธรรมในการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และความรู้ เป็นสิ่งที่กลุ่มคนในชนบท "ยังขาดโอกาส ขาดวิธีการ และมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูลของตนเองน้อยมาก" บนฐานของความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) พื้นที่ลำปาง ได้เสนอเป็นแนวทางในการเข้าถึงความรู้ที่เหมาะสมของชุมชนว่า จำเป็นต้องมี การกระจายอำนาจ ไปยังประชาชนและชุมชน ให้มีสิทธิ มีอิสระในการคิดและปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้หลักการมีส่วนร่วม ของภาคีร่วมดำเนินการ ที่เป็นหน่วยช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยสนับสนุน บางความรู้ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงได้ และ ใช้หลักของการเอาพื้นที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อเป็นแรงจูงใจสำคัญในการค้นหาวิธีการด้วยตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/search_detail/result/11065
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์