ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม
คำสำคัญ การสร้างสรรค์นวัตกรรม, รูปแบบการเรียนรู้, นักเรียนอาชีวศึกษา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ผลการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า คุณลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการรู้คิด 2) ด้านจิตพิสัย และ 3) ด้านสังคม ส่งเสริมพัฒนาได้ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ ค้นพบปัญหา คิดออกแบบ ทำต้นแบบ นำเสนอ และประเมินผล รูปแบบการเรียนรู้แบ่งเป็น 14 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละประมาณ 1 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าผู้เรียนที่เข้าร่วมมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1187
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง