ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดของชุมชมตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวกัญญารินทร์ แซ่หว้า
คำสำคัญ น้ำตาลโตนด;คลัสเตอร์;ตาลโตนดผง;ตาลโตนดไซรัป;Palmyra sugar;Cluster;Palmyra sugar powder;Palmyra sugar syrup
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย พื้นที่ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีต้นตาลอยู่เป็นจำนวนมาก น้ำตาลโตนดของตำบลท่างามมีคุณภาพสูง แต่กระบวนการผลิตปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน มีข้อจำกัดด้านการตลาด ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปน้ำตาลโตนด และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำตาลโตนดซึ่งจัดเป็นน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ มาจัดการความรู้และขยายผลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ำตาลโตนดในพื้นที่ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดของตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ส่งผลต่อการสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีการแปรรูปน้อย ไม่ผ่านการฟอกสี ทำให้ยังคงมีสารที่มีประโยชน์จากธรรมชาติ ได้แก่ แซนโทฟิล แคโรทีนอยด์ และแร่ธาตุต่าง ๆ โดยน้ำตาลโตนดมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลทรายหรือซูโครส ร้อยละ 70-80 มีน้ำตาลชนิดอื่น นอกเหนือจากซูโครสได้แก่ กลูโคส ร้อยละ 3-9 และฟรักโตส ร้อยละ 3-9 ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาวะการปลูกและแหล่งเก็บเกี่ยว นอกจากนั้นน้ำตาลโตนดยังมีเส้นใยอาหารในกลุ่มของอินูลินด้วย ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ส่งผลทำให้น้ำตาลโตนดมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เมื่อบริโภคแล้วร่างกายย่อยได้ช้ากว่าน้ำตาลทรายขาว ไม่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว ส่งผลดีต่อสุขภาพ เป็นน้ำตาลทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เป็นอาหารที่แนะนำให้ผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถบริโภคได้ ปัจจุบันสามารถพัฒนาและแปรรูปน้ำตาลโตนดให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัย สะดวกต่อการบริโภค เช่น การแปรรูปไปเป็นน้ำตาลโตนดผง เพื่อให้มีความสะดวกในการใช้ประกอบอาหาร ผสมในขนมหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถแปรรูปให้อยู่ในรูปของไซรัป เพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับผสมในเครื่องดื่มต่าง ๆ โดยงานวิจัยนี้ได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยริมแคว ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ทำการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน มีรูปแบบที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว คือ น้ำตาลโตนดผง และอยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับรองเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดไซรัป นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ มาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนดท่างาม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยได้รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทานของตาลโตนด รวมกลุ่มเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ตาลโตนดท่างาม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงาน การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การยกระดับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดของชุมชมตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง