การท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริม การพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริม การพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี
เจ้าของผลงาน :  ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร.สุดาวรรณ สมใจ, ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
คำสำคัญ :   สมุนไพรไทย, ยกระดับการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว, เมืองสมุนไพร, การพัฒนา
หน่วยงาน :  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 อีเมล: touch_life@outlook.co.th
คำอธิบาย :  โครงการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริม การพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี มีหลักการคือการจัดการทรัพยากรสมุนไพรชุมชน จังหวัดสระบุรี นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวสีเขียว โดยมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่นำเสนอเอกลักษณ์ในด้านสมุนไพรของชุมชน รวบรวมเป็นชุดที่จะนำเสนอนักท่องเที่ยว ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วม เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวหมู่บ้านสมุนไพร ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ดำเนินโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ด้วยการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาและการจัดการชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทย ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีการบูรณาการข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลด้านทฤษฎี แนวคิด องค์ความรู้ จากผลการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพร การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงแนวคิดพัฒนาเมืองสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น และ 2) การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรชุมชน สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จำนวน 11 ราย ศึกษาความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวและบุคลากรภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี จำนวน 400 ราย รวมถึงการจัดประชุมระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้ได้รับทราบข้อคิดเห็นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่เป้าหมาย ก่อนจะได้รวบรวมและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลเป็นองค์ความรู้ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, การศึกษา
 
Creative Commons License
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านนิเวศสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริม การพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708