ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คำสำคัญ การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย;เครือข่ายการวิจัยภูมิภาค;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย วช.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และเพื่อเชื่อมโยงสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ ในการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัย ตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ภายใต้โครงการเครือข่ายวิจัยสู่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา การระดมความคิด การจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน การประสานงานตามภาระหน้าที่การสร้างเสริมบทบาท วช. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภูมิภาค การส่งเสริมการวิจัยสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น การระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการวิจัยในภูมิภาค การยกระดับมาตรฐานการวิจัย การส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการหรือปัญหาของภูมิภาค/ชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการวิจัยในภูมิภาค การเผยแพร่ ถ่ายทอด และนำผลงานวิจัยในภูมิภาคไปใช้ประโยชน์ การให้บริการวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ Thailand Research Expo
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง