ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสำหรับการทำมังคุดนอกฤดูกาล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มัลลิกา เจริญสุธาสินี
เจ้าของผลงานร่วม กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
คำสำคัญ มังคุดนอกฤดู;สมาร์ทฟาร์ม IoT;ความชื้นในดิน
หน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรม โซน G ชั้น 2 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เป็นโครงการที่มุ่งเน้น กาจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนมังคุดนอกฤดูกาลแบบเกษตรแม่ยำ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสำหรับมังคุดนอกฤดูกาล โดยเปรียบเทียบผลการนำระบบการควบคุมความชื้นในดินแบบ IoT มาชักนำการทำมังคุดนอกฤดูการและการทำมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก ผลการศึกษาพบว่า สวนมังคุดที่ติดตั้งระบบเซนเซอร์ได้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าสวนที่ไม่มีระบบเซนเซอร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสำหรับการทำมังคุดนอกฤดูกาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง