ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยระบบเบาหวานไอที ในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาวะแก่คนในชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิอร สิริมงคลเลิศกุล
คำสำคัญ แอปพลิเคชั่น;เบาหวาน;ความดัน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้เป็น การจัดการความรู้การวิจัยแอปพลิเคชัน “เบาหวานไอที” สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผ่านการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 20 คน แพทย์ 2 คนซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบล (รพ.สต) และ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชาติพันธุ์ 704 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อลดความเหลื่อล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในชาติพันธุ์ด้วยระบบสาธารณสุข (2) ถ่ายทอดความรู้การติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวานผ่านระบบ Mobile Application ให้แก่ผู้ป่วย หรือ ญาติผู้ป่วย อสม. โรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบล (รพ.สต) (3) สร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัว อสม และ รพ.สต.
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อื่นๆ
Creative Commons License


การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยระบบเบาหวานไอที ในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาวะแก่คนในชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง