ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการใช้ประโยชน์บ่อนํ้าร้อนในเชิงสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เทพกร ณ สงขลา
เจ้าของผลงานร่วม คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์ , สมสวัสดิ์ มาลาทอง , ผกามาศ ไพโรจน์ , สมลักษณ์ หอมสิน
คำสำคัญ บ่อนํ้าร้อน;ความเข้าใจของนักท่องเที่ยว;นักท่องเที่ยวชาวไทย;บ่อนํ้าร้อนในเชิงสุขภาพ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ปัจจุบัน แหล่งบ่อน้ำร้อนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการที่ภาครัฐคาดหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะเป็นหน่วยงานหลักร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำร้อน และรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงแหล่งบ่อน้ำร้อน สิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าชุมชน การให้บริการการใช้บ่อน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการให้บริการอื่น ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การนวด และการใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการใช้ประโยชน์บ่อนํ้าร้อนในเชิงสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง