ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกระบวนการยุติธรรม 2 ภาษา สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวจามจุรี จุลพูล
คำสำคัญ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน;กระบวนการยุติธรรม 2 ภาษา;3 จังหวัดชายแดนใต้
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจความต้องการด้านเนื้อหาสำหรับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) จัดทำคู่มือประกอบการอบรม (3) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ(4) จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่องกระบวนการยุติธรรม 2 ภาษา กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 222 คน จาก 500 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามความต้องการด้านเนื้อหาสำหรับจัดทำคู่มือและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) คู่มือและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ(3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีความต้องการเนื้อหาในหัวข้อสิทธิเสรีภาพเบื้องต้น สิทธิเสรีภาพที่ประชาชนควรรู้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน ประสิทธิภาพของการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 80.10/85.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อคู่มือค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก และผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจของที่มีต่อการจัดอบรมค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
Creative Commons License


การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกระบวนการยุติธรรม 2 ภาษา สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง