ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ต้นแบบการบูรณาการด้านสุขภาพจิต สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของพื้นที่ความมั่นคง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
คำสำคัญ ปัญหาสุขภาพจิต;ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน;สาธารณภัย;พื้นที่ความมั่นคง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การอบรมโดยใช้คู่มือดูแลจิตใจตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะเครียดจากงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการจัดการแก้ไขปัญหาความเครียดจากการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้ได้ติดตามประเมินผลหลังจากการเข้าอบรมในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1 เดือน แม้จะมีการขยายผลและประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่ในระบบการปกครองท้องถิ่น ผู้เป็นด่านหน้าที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ความมั่นคง แต่ยังพบว่า การถ่ายทอดขยายผลจากผู้รับการอบรมไปยังผู้อื่นในวงกว้างมีน้อยมาก ดังที่ได้ประเมินผลการนำไปใช้หลังการอบรมของบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้จริง แต่ยังขาดการถ่ายทอดความรู้และวิธีการจัดการความเครียดไปยังบุคลากรท่านอื่น หรือในหน่วยงานอื่น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ทางจิตวิทยา
Creative Commons License


ประยุกต์ใช้ต้นแบบการบูรณาการด้านสุขภาพจิต สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของพื้นที่ความมั่นคง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง