ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทครั้งแรกจากมุมมองของบุคลาการ สุขภาพ: การศึกษาเชิงคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Risk and protective factors of relapse in patients with first-episode schizophrenia from perspectives
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จารุณี อินทฤทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม พญ.กนกวรรณ กิตติวัฒนากูล, รศ.ดร. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, ผศ. ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ
คำสำคัญ ผู้ป่วยโรคจิตเภทครั้งแรก การวิจัยเชิงคุณภาพ การกลับเป็นซ้ำ การใช้สารเสพติด ผู้ดูแล
หน่วยงาน Mahasarakham University
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โรคจิตเภทเป็นภาวะเจ็บป่วยทางจิตทางจิตที่รุนแรงสามารถกำเริบและกลับเป็นซ้ำได้ภายหลังการรักษา ปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการกำเริบของโรคนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทครั้งแรกจากมุมมองของบุคลาการสุขภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยง ของการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทครั้งแรก ได้แก่ ความร่วมมือในการใช้ยา (รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง มีข้อจำกัดในการเข้าถึงยารุ่นใหม่ ปรับลดขนาดยาเอง ขาดยา และปฏิเสธการเจ็บป่วย (poor insight) ) ด้านครอบครัว (ภาวะเครียด และขาดการสนับสนุนจากครอบครัว) การใช้สารเสพติด (ยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท, เครื่องดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน), โรคร่วม (การอดนอน, โรคไทรอยด์และการตั้งครรภ์-ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน) และ ธรรมชาติของการดำเนินโรค ปัจจัยเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทครั้งแรกดังกล่าวนั้น ควรนำไปสู่การพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง