ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแก้ปัญหาการอบแห้งเมล็ดกาแฟสำหรับการผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุกิจ กันจินะ , ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล , นายยุทธศักดิ์ บุญรอด
คำสำคัญ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์;พาราโบลาโดม;เมล็ดกาแฟ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เป็นการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ขนาดหน้ากว้าง 3.0 เมตร ยาว 6.2 เมตร จำนวน 2 ระบบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไม้ดำ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ขนาดกว้าง 6 เมตร x ยาว 8.2 เมตร จำนวน 2 ระบบ แบ่งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านหนองขาวเหนือ จำนวน 1 ระบบ และกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขาวกลาง จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในการตากแห้งเมล็ดกาแฟกะลาเปียก โดยสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการตากแห้งจากเดิมใช้การตากแดดบนแคร่ หรือพื้น 7 วัน เหลือระยะเวลาการตากแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 3 วัน และได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม การบำรุงรักษา และการใช้งานระบบอบแห้งแบบพาราโบลาโดมในการตากแห้งเมล็ดกาแฟ และพืชอื่นๆ อาทิเช่น พริกแห้ง กล้วยตาก กล้วยซีกอบแห้ง กล้วยดิบแห้ง และมะม่วงอบแห้งเป็นต้น ให้แก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย โดยระยะเวลาที่ใช้ในการตากแห้งพริก ในพาราโบลาโดมคือ 3 วัน มะม่วงอบแห้ง กล้วยซีกอบแห้งและกล้วยดิบแห้ง 1-2 วัน และกล้วยตากใช้เวลา 3-4 วัน ขึ้นกับความเข้มของแสงแดด ภายหลังการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้งานระบบอบแห้งฯ ในการแปรรูปกาแฟ กล้วย พริก และมะม่วงได้ และในอนาคตต้องการนำระบบอบแห้งฯ ไปใช้ในการแปรรูปส้ม และพลับอบแห้ง ต่อไป
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Creative Commons License


การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแก้ปัญหาการอบแห้งเมล็ดกาแฟสำหรับการผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง