ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
คำสำคัญ การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม;เด็กข้ามชาติ;เมียนมา;จังหวัดสมุทรสาคร;การอบรมครู
หน่วยงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยการใช้องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้สั่งสมและพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย มาถ่ายทอดไปยังครูที่สอนในโรงเรียนที่เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสอนผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และให้ครูตระหนักถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาของเด็กทุกคนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเพื่อลดอคติและความเชื่อเหมารวม ที่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพในกลุ่มเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติ โครงการวิจัยนี้มีแผนจะขยายผลไปยังเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษากลุ่มอื่นต่อไปในอนาคต
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมและวัฒนธรรม
Creative Commons License


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง