ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนในบางแห่งคลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
คำสำคัญ การท่องเที่ยวโดยชุมชน;การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม;ทักษะด้านการสื่อสารทางการตลาด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อการบูรณาการงานวิจัยสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดและทักษะการบริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนในบางแห่งคลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางการตลาด การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน อาหารพื้นถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในชุมชนในบางแห่งคลองร้อย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนในบางแห่งคลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง