การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม
เจ้าของผลงาน :  ธวัช นุ้ยผอม
เจ้าของผลงานร่วม :   อัสนี หวังพิทยา, ณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์
คำสำคัญ :   สปาฮาลาล, เว็บแอพพลิเคชั่น, นักท่องเที่ยวมุสลิม
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :  โครงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาล และ 2) เพื่อนำระบบบริหารจัดการสปาฮาลาลไปใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ คือ การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรมครั้งสุดท้าย สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 คณะผู้วิจัยได้จัดฝึกอบรม พร้อมประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา การบำรุงรักษา การนำเว็บแอพพลิเคชั่นฯไปติดตั้งให้กับสถานประกอบการ 3 แห่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708