การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มไทยพวนและสื่อเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ฐานราก เมืองรอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มไทยพวนและสื่อเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ฐานราก เมืองรอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.ดนุพล คำปัญญา, อ.วราภรณ์ ลือใจ, อ.วิชัย มาแสง, อ.พรชัย โลหะพิริยกุล, อ.ณัชชา โลหะพิริยกุล, ผศ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์, ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง
คำสำคัญ :   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, กลุ่มไทยพวน, ชุมชนบ้านเขาพระ, ตากะเหลว, งานหัตถกรรมสร้างสรรค์, เครื่องจักตอกกึ่งอัตโนมัติ
หน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำอธิบาย :  การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนบ้านเขาพระ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมสื่อเผยแพร่ชุมชมทำให้เกิดจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยยกระดับรายได้ชุมชนรวมถึงรายได้จากงานหัตถกรรม อีกทั้งกลุ่มนวัตกรรมสื่อแผนผังชุมชมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสื่อการพัฒนาชุมชมได้เป็นอย่างดี ผลการประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://1drv.ms/v/s!AopE2qPzgYGK4XuY_BG4OZTjMNHw?e=zq9Gma
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, สังคมวิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 
Creative Commons License
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มไทยพวนและสื่อเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ฐานราก เมืองรอง จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708