ผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง (Effects of Home-based Strength Training Associated with Task-oriented Training on Upper Limb Functional Activities in Patients

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง (Effects of Home-based Strength Training Associated with Task-oriented Training on Upper Limb Functional Activities in Patients
เจ้าของผลงาน :  นายโอฬาร อิสริยะพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.วรุณนภา ศรีโสภาพ, น.ส.จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล, น.ส.ณัฐชยา ชนแดน, รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์, พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
คำสำคัญ :   โรคหลอดเลือดสมอง, การฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย, การทำงานของรยางค์ส่วนบน, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
หน่วยงาน :  คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำอธิบาย :  การฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย และการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมการฝึกได้ ใช้เวลาในการฝึกวันละ 70 นาที 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ส่งผลให้การทำงานของแขนและมือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกำมือ การฟื้นตัวของประสาทสั่งการของแขนและมือ และความสามารถในการยกแขนข้างอัมพาตดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการฝึก โดยไม่ทำให้กล้ามเนื้อแขนและมือข้างอัมพาตเกร็งตัวเพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://thaidj.org/index.php/SMNJ/article/view/9658
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708