ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง (Effects of Home-based Strength Training Associated with Task-oriented Training on Upper Limb Functional Activities in Patients
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายโอฬาร อิสริยะพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.วรุณนภา ศรีโสภาพ , น.ส.จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล , น.ส.ณัฐชยา ชนแดน , รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ , พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
คำสำคัญ โรคหลอดเลือดสมอง;การฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย;การทำงานของรยางค์ส่วนบน;ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ;การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย และการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมการฝึกได้ ใช้เวลาในการฝึกวันละ 70 นาที 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ส่งผลให้การทำงานของแขนและมือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกำมือ การฟื้นตัวของประสาทสั่งการของแขนและมือ และความสามารถในการยกแขนข้างอัมพาตดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการฝึก โดยไม่ทำให้กล้ามเนื้อแขนและมือข้างอัมพาตเกร็งตัวเพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://thaidj.org/index.php/SMNJ/article/view/9658
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง