ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของฮอร์โมนความเครียดกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการเสื่อมสลายและการสร้างเซลล์ประสาท (EFFECTS OF GLUCOCORTICOID ON NEURONAL CELL DEGENERATION AND DIFFERENTIATION)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกพจน์ คงกล้า
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ภญ.วิชชุดา แสงสว่าง , ขวัญชนก อุปการะ , คณิต ภู่ไข่ , นิตยา บุญหมื่น
คำสำคัญ เซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง;ฮอร์โมนความเครียด;กลูโคคอร์ติคอยด์
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ผลงานหลักของการวิจัยครั้งนี้คือการสร้างโมเดลของเซลล์ประสาท (in vitro neuronal model) จากเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง(สีเขียวคือตัวเซลล์ประสาท สีนำเงินคือนิวเคลียส) โดยการใช้ฮอร์โมนความเครียดกลูโคคอร์ติคอยด์สังเคราะห์ (dexamethasone) เป็นตัวกระตุ้น ทำให้นักประสาทวิทยาที่จะศึกษาชีววิทยาของเซลล์ประสาท สามารถนำเซลล์ประสาทเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายด้าน นอกจากนั้นทำให้ลดการใช้สัตว์ทดลองเพื่อนำเซลล์ประสาทจากสมองสัตว์มาใช้ศึกษา และลดต้นทุนในการวิจัยอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.researchsquare.com/article/rs-507899/v1
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของฮอร์โมนความเครียดกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการเสื่อมสลายและการสร้างเซลล์ประสาท (EFFECTS OF GLUCOCORTICOID ON NEURONAL CELL DEGENERATION AND DIFFERENTIATION) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.