ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในพื้นที่ฝายเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา
คำสำคัญ จัดการน้ำชลประทาน;ฝายเชียงราย;การมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย วิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในกระบวนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฝายเชียงรายและนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานฝายเชียงราย โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และSWOT Analysis เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาสร้างแนวทาง ในการการกำหนดเป้าหมายและวิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมาย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในพื้นที่ฝายเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง