ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มสมรรถนะการผลิตสมุนไพรไทยอบแห้ง ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี , นายยุทธศักดิ์ บุญรอด
คำสำคัญ พาราโบลาโดม;ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์;มะระขี้นก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรแห้ง เดิมใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ้าน ซึ่งอุณหภูมิในระบบอบแห้งฯ ไม่สูงนัก ทำให้สมุนไพรบางชนิดต้องใช้ตู้อบลมร้อนที่ใช้พลังงานจากแก๊สร่วมกับไฟฟ้าในการทำแห้ง เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง และตู้อบลมร้อนมีขนาดเล็กเกิดข้อจำกัดในด้านปริมาณวัตถุดิบที่เข้าอบแห้งได้ ไม่เพียงพอต่อปริมาณวัตถุดิบของสมาชิกในกลุ่มที่ปลูกและเก็บเกี่ยวได้จำนวนมาก กลุ่มเป้าหมายจึงมีความต้องการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแก้ปัญหาข้างต้น ภายหลังที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนุบสนุนให้ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดกลาง กว้าง 8 เมตร ยาว 12.4 เมตร จำนวน 1 ระบบ และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน และองค์ประกอบของพาราโบลาโดม พร้อมการดูแลรักษา และการใช้งานในการอบแห้งสมุนไพรและสินค้าเกษตรอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้งานพาราโบลาโดมในการตากแห้งมะระขี้นก และเพิ่มสมรรถนะในการผลิตมะระขี้นกแห้งได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การเพิ่มสมรรถนะการผลิตสมุนไพรไทยอบแห้ง ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.