ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ของดัชนีภาวะอักเสบ และความแปรผันทางพันธุกรรมของโมเลกุลเซลล์ยึดเกาะกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนฤมล เวชจักรเวร
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. กรุณี ขวัญบุญจัน
คำสำคัญ cardiovascular disease risk;inflammatory biomarker;ICAM-1;E-selectin;SNPs
หน่วยงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ได้ทำการศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในประชากร 278 คน พบว่าผู้ที่มีความแปรพันทางพันธุกรรมของ ICAM-1 ยีน ตำแหน่ง rs5498 จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มไม่มีความแปรผันทางพันธุกรรม (wild type) จึงอาจเป็นไปได้ว่า ICAM-1 ยีน ตำแหน่ง rs5498 จะเป็น biomarker สำคัญที่ช่วยในการทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความสัมพันธ์ของดัชนีภาวะอักเสบ และความแปรผันทางพันธุกรรมของโมเลกุลเซลล์ยึดเกาะกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง