ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม พรพิษณุ ธรรมปัทม์ , ปภัสสร สุทธิด่าง
คำสำคัญ อายุการเก็บรักษา;โอโซน;มะเขือเทศสีดา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โอโซนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำความเย็นในการเพิ่มอายุการเก็บรักษามะเขือเทศในพื้นที่ที่ไม่อุปกรณ์ในการทำความเย็น อย่างไรก็ตามผลของโอโซนต่อคุณภาพของมะเขือเทศยังไม่เป็นที่ชัดเจน ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโอโซนที่ละลายในน้ำ (100 มิลลิกรัมต่อลิตร) ต่อคุณภาพของมะเขือเทศสีดาระหว่างการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำ ทำการศึกษาคุณภาพทางด้านสี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด การสูญเสียน้ำหนัก ปริมาณวิตามินซี ปริมาณไลโคปีน ยีสต์และรา และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้โอโซนชะลอการเกิดการพัฒนาสีแดง (a *) สีเหลือง (b *) การสูญเสียน้ำหนัก ปริมาณยีสต์และรา และจุลินทรีย์ทั้งหมด (p <0.05) การใช้โอโซนช่วยชะลอกระบวนการการพัฒนาสีและปริมาณไลโคปีนของมะเขือเทศสีดา ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นในตัวอย่างที่ผ่านโอโซน (100 ppm, 30 นาที) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง