ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับญาติผู้สูงอายุที่ได้รับเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาว จินตพักตร์ จันทะโคตร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล รศ.ดร. พัชราพร เกิดมงคล อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
คำสำคัญ ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ /ความสามารถในการดูแล /ญาติผู้ดูแล /ผู้สูงอายุที่ได้รับเคมีบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ขออนุญาต นำส่งเอกสารเพิ่มเติม ที่ระบุชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หน่วยงาน และปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ค่ะ โดยมีเอกสารที่แนบมาด้วยดังนี้ 1.บทคัดย่อ 2.ใบตอบรับการตีพิมพ์ ขอบพระคุณค่ะ นางสาวจินตพักตร์ จันทะโคตร โทร.083-3275464
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง