ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฎิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก
คำสำคัญ ป่าชายเลน;ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา;การฟื้นฟูป่าชายเลน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อการนำนโยบายไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นตัวอย่างต้นแบบของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นที่ ภายใต้ขอบเขตของพื้นที่หมู่ 4 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฎิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง