ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในตลาดชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษา ตลาดชุมชนริมน้ำลำพญา จังหวัดนครปฐม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรชัย จิตติวสุรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ฐปณี รัตนถาวร
คำสำคัญ คุณค่า;มรดกวัฒนธรรม;มูลค่าทางเศรษฐกิจ;ตลาดชุมชนริมน้ำ ชุมชนลำพญา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในตลาดชุมชนริมน้ำลำพญา มีการคัดเลือกองค์ประกอบเพื่อนำไปสู่การออกแบบและจัดทำรายละเอียด ได้แก่(1) ซุ้มทางเข้าและส่วนประกอบของการเข้าถึง อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว (ประกอบด้วยทางเข้าหลัก/ ทางเข้ารอง/ wall art-street art/ การตกแต่งเสาและทางเดิน /ซุ้มร้านค้าหรือ kiosk) (2) ตราสัญลักษณ์ อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ (ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ชุมชน/ สัญลักษณ์นำโชค) (3) แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 องค์ประกอบ ผู้ใช้ประโยชน์หลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนและเทศบาลตำบลลำพญา โดยนำไปกำหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และมีการเผยแพร่ในวงกว้างต่อสมาชิกในชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การออกแบบและสร้างคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในตลาดชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษา ตลาดชุมชนริมน้ำลำพญา จังหวัดนครปฐม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง