ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอรวรรณ วังลึก
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ดร.พัชราพร เกิดมงคล , รศ.ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา , รศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
คำสำคัญ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย;ชายรักชาย;เอชไอวี;พฤติกรรมป้องกัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย อิทธิพลของคู่นอน เป็นตัวแปรที่สามารถทำนายโอกาสเกิดพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สูงถึง 25เท่า โดยอิทธิพลของคู่นอนดังกล่าว ในกรณีที่คู่นอนของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้เรียกร้องให้มีการใช้ถุงยางอนามัย บุคคลนั้นก็จะคล้อยตามและมีพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยตามที่คู่นอนเรียกร้อง แต่ในทางตรงกันข้ามหากคู่นอนต่อรองไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ บุคคลก็จะมีพฤติกรรมไม่ใช้ถุงยางอนามัยด้วย เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความจริงใจ ความตั้งใจในการคบหา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจังหวัดราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง