ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ พิลา
คำสำคัญ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง (Chinese High- Value Tourists);การตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Awareness);ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Image);ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว (Destination/Brand Loyalty)
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การสร้างความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวควรมีภาพลักษณ์ที่ดีโดยการสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและมีคุณค่าทำควบคู่ไปกับการสร้างเรื่องเล่าให้เกิดการเล่าสู่กันฟังหรือการโฆษณาหลายช่องทางให้เกิดการรับรู้ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะมาหรือไม่ก็ได้แต่อย่างน้อยนักท่องเที่ยวก็รู้จักแหล่งท่องเที่ยว และในที่สุดจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายมาเที่ยวคือคนที่มีความชอบตรงกับเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้สร้างไว้เมื่อนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ชอบเหมือนกันมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Creative Commons License


การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง