ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษากลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรียา ยิ้มรัตนบวร
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โครงการวิจัย “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์” ทางผู้วิจัยได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยทางผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีการจัดในรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายในการบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และตรงตามความต้องการของชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การบูรณาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษากลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง