การพัฒนาชุดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติในโรงเรือนอนุบาลลูกไก่ชน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาชุดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติในโรงเรือนอนุบาลลูกไก่ชน
เจ้าของผลงาน :  ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   วิทยา จันทร์บุตราช, วิวัฒน์ สุระเสียง, วีระ บุรี
คำสำคัญ :   ลูกไก่ชน, โรงเรือนอัตโนมัติ, สมาร์ทฟาร์ม, ชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำอธิบาย :  บทความนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์และความร้อนรอบๆ ในโรงเรือน มีระบบแบบทำความเย็นด้วยวิธีการพ่นไอละอองน้ำ (สเปรย์หมอกละอองน้ำ)แบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้ระบบสั่งการแบบอัตโนมัติ PLC เป็นชุดอุปกรณ์ควบคุม (arduino) โดยรับสัญญาณทั้งดิจิตอลและอะนาล็อกจากชุดเซ็นเซอร์ต่างๆ อาทิเช่น ชุดตัววัดอุณหภูมิ ชุดตรวจวัดความชื้นสัมพันธ์ และชุดตรวจวัดความร้อนรอบๆ โรงเรือน โดยสามารถสั่งการผ่านระบบชุดควบคุมหน้าตู้คอนโทรล โดยสามารถสั่งการทำงานได้แบบอัตโนมัติ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกสบายและประหยัดเวลา โรงเรือนปิดนี้จะติดตั้งชุดควบคุมอัตโนมัติ ผ่านการตรวจจากชุดเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในโรงเรือนได้แก่ ชุดตัววัดอุณหภูมิ ชุดตรวจวัดความชื้นสัมพันธ์ และชุดตรวจวัดความร้อน โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกบันทึก ประมวลผล และส่งข้อมูลมายังบอร์ดควบคุม (arduino uno) ชุดควบคุมนี้สามารถควบคุมปัจจัยที่สำคัญสำหรับการอนุบาลลูกไก่ชน คืออุณหภูมิ โดยมีการสั่งการอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ คือ 1. ชุดตรวจสอบความร้อนรอบๆ โรงเรือน และ 2. ชุดตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ในโรงเรือน โดยทั้งสองระบบนี้จะทำงานควบคุมกันไป โดยชุดควบคุมปริมาณการสเปรย์หมอกจะทำงานอัตโนมัติตามค่าที่ผู้ใช้กำหนดและในกรณีที่ความร้อนภายในโรงเรือนสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ ชุดระบายความร้อนด้วยอากาศจะทำงานและถ้ามีอุณหภูมิในโรงเรือนสูงเกินกว่ากำหนดขึ้นไปอีกก็จะมีชุดสั่งทำสเปรย์หมอกน้ำให้ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนอีกแบบอัตโนมัติ (ตามค่าที่กำหนดไว้) งานนวัตกรรมนี้ได้ทดสอบประสิทธิภาพของโรงเรือนที่ติดตั้งชุดควบคุมอัตโนมัตินี้ โดยนำสัตว์เล็ก(ลูกไก่ชน) มาใช้ในการทดสอบในโรงเรือนปิดที่ติดตั้งชุดควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ (เลี้ยงแบบธรรมชาติ) ได้ผลการทดลองดังนี้ จากการทดลองในโรงเรือนปิดที่รักษาสภาวะแวดล้อมที่สมดุลได้ดีกว่าสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงตามธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ยความอยู่รอด คิดเป็น 90.0%-100%) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้คงที่กว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 32.14˚C และ 34.6˚C ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงแบบธรรมชาติที่มีอุณหภูมิภายนอก (ไม่คงที่) แล้วเมื่อนำมาเปรียบอัตราการอยู่รอดของลูกไก่ชนแล้ว พบว่า การเลี้ยงในโรงเรือนปิด มีอัตราการอยู่รอดถึง 90-100% แต่เลี้ยงแบบธรรมชาติอัตราการอยู่รอดจะเฉลี่ย 70-90% ดังนั้นวิธีเลี้ยงในโรงเรือนจะมีประสิทธิภาพและรักษาชีวิตของลูกไก่ชนได้ดี ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ชนจำนวนมาก แล้วต้องการให้เปอร์เซ็นต์การคงอยู่ มากกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจน สรุปโรงเรือนปิดที่ติดตั้งชุดควบคุมสภาวะแวดล้อมและการมอนิเตอร์แบบอัตโนมัติ สามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้คุณภาพที่ดี อีกทั้งบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ในฟาร์มของตนเองได้ง่ายสะดวกสบาย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.thai-explore.net/
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708