ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กันยาพร กุณฑลเสพย์
เจ้าของผลงานร่วม รพีพัฒน์ มั่นพรม , สุจิตรา อยู่หนู , นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
คำสำคัญ การพัฒนาศักยภาพ;หัตถกรรมสิ่งทอ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต โดยมีพื้นที่ชุมชนบ้านชุมตาบง อ.ชุมตาบง และชุมชน ใบตองแห้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกลุ่มต้นแบบการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวโดย ชมชนสามารถเดินต่อไปได้ในระยะแรกคณะวิจัยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และช่วยจัดทำแผนงานและพาไปศึกษาดูงานกลุ่มชุมชนตัวอย่างเพื่อเกิดการสร้างองค์ความรู้และการเกิดแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน และจัดการวางแผนร่วมกับชุมชนโดยคณะผู้วิจัยได้เป็นพี่เลี้ยงในการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ และทักษะเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง