ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Developing a Blended Learning Model Using Activity Based Learning with an Online Mentor for Improving Problem Solving Abilities of Undergraduate Students
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
คำสำคัญ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน;การเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐาน;ระบบพี่เลี้ยงออนไลน์;ความสามารถการคิดแก้ปัญหา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานที่มีพี่เลี้ยงออนไลน์สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง