ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บรรจง อูปแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม วัชราภรณ์ ชัยวรรณ
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเมืองรอง;เตาเผาโบราณ;จังหวัดน่าน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้จากการให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ ความคิดเห็นและความช่วยเหลือจากหลายท่านด้วยกัน ที่ได้ให้คำชี้แนะในการทำวิจัยให้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ให้ความร่วมมือสละเวลาให้กับผู้วิจัยและทีมงานเข้าสำรวจ และสัมภาษณ์ ขอขอบพระคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านบ่อสวก กลุ่มปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่ให้ความช่วยเหลือประสานงานตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง