ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เกาะสาหร่าย ตำบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัยรัตน์ จุสปาโล
คำสำคัญ เกาะสาหร่าย;การจัดการท่องเที่ยว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเกี่ยวข้องถ่ายทอดไปสู่ชุมชน เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ไปสู่การก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เกาะสาหร่าย ตำบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง