ผลของกรดอะเซียติกต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงซ้ำในหัวใจที่แยกจากหนูขาว

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของกรดอะเซียติกต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงซ้ำในหัวใจที่แยกจากหนูขาว
เจ้าของผลงาน :  เสาวลักษณ์ รุ่งเรือง
เจ้าของผลงานร่วม :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เกริกเกียรติ จินดา, รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ คำปวน, เพ็ญพิชญา นาดี
คำสำคัญ :   กรดอะเซียติก, ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงซ้ำ, การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของไมโตคอนเดรีย
หน่วยงาน :  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำอธิบาย :  กรดอะเซียติกมีฤทธิ์ในการปกป้องหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงซ้ำ โดยสามารถลดขนาดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ ผ่านทางการปกป้องการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของไมโตคอนเดรียและลดการแสดงออกของ apoptosis-regulated proteins
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708