ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐรดา แฮคำ
เจ้าของผลงานร่วม วรรณรัตน์ ลาวัง , สมสมัย รัตนกรีฑากุล
คำสำคัญ ความพร้อมในการดูแล;ผู้มีภาวะสมองเสื่อม;อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรพัฒนา อสม. ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม โดยเน้นการเพิ่มการรับรู้บทบาทการดูแล สนับสนุนการปฏิบัติบทบาท ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการดูแล เพิ่มพูนการรับรู้ภาวะสุขภาพตนเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล เพื่อให้ อสม. มีความพร้อมและศักยภาพการดูแล เพื่อคุณภาพการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/article/view/246651
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.