ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา นรโภค
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คำอธิบาย :  โครงการวิจัยชิ้นนี้เป็นการถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้หลายด้านเพื่อนำมาใช้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในชุมชนเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรและคนในชุมชนกําหนดกิจกรรมผลิตสัตว์ในครัวเรือนของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถใช้เศษเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน และชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่ผลิตไก่ไข่
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์ , สังคมวิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708