การใช้งาน เครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก โครงการ การพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การใช้งาน เครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก โครงการ การพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก
เจ้าของผลงาน :  กันต์ อินทุวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ารจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คำอธิบาย :  การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมมะขามในของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจบ้านเสี้ยว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปการกรีดมะขามบ้านเสี้ยวของอำเภอฟากท่า จังหวัด โดยการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต คุณภาพของผลผลิตและปริมาณผลผลิต โดยทำการสำรวจติดตามประเมินผลโครงการจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 72 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, เศรษฐศาสตร์ , สังคมวิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708