ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้งาน เครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก โครงการ การพัฒนาเครื่องกรีดเนื้อมะขามหวานสุก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กันต์ อินทุวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ารจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมมะขามในของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจบ้านเสี้ยว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปการกรีดมะขามบ้านเสี้ยวของอำเภอฟากท่า จังหวัด โดยการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต คุณภาพของผลผลิตและปริมาณผลผลิต โดยทำการสำรวจติดตามประเมินผลโครงการจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 72 คน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง