การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
เจ้าของผลงาน :  กัมปนาจ เภสัชชา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยนครพนม
คำอธิบาย :  กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยทำการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, สังคมวิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708