ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัมปนาจ เภสัชชา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยทำการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง