ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Catalytic Transfer Hydrogenation of Furfural in Furfuryl alcohol into Furfuryl alcohol and 2-Methylfuran over Iron -promoted Copper Catalyst
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มัณซูรี กาหลง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อรรถพล ศรีฟ้า
คำสำคัญ เฟอร์ฟูรัล, เฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์, เมทิลฟูเรน, ตัวเร่งปฏิกิริยาฐานคอปเปอร์, ไฮโดรจีเนชัน
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคอปเปอร์ร่วมกับโลหะนิกเกิบและโคบอลต์บนตัวรองรับอลูมินา ในปฏิกิริยาการเปลี่ยนเฟอร์ฟูรัลซึ่งเป็นสารตั้นต้นที่ได้จากกระบวนการไฮโดรไลซิสและดีไฮเดรชันของชีวมวลไปเป็นสารเคมีมูลค่าสูง ได้แก่ เฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์และเมทิลฟูเรน โดยปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันภายใต้การใช้ 2-โพรพานอลเป็นสารเคมีให้ไฮโดรเจนแทนที่การใช้ก๊าซไฮโดรเจน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง