ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารกลุ่มควาซินอยด์และแคนทิน-6-โอนแอลคาลอยด์จากต้นปลาไหลเผือกใหญ่และปลาไหลเผือกเล็กและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิรนันท์ ชัยงาม
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล , ผศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล , รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ
คำสำคัญ Eurycoma harmandiana;Eurycoma longifolia;chaparrinone;quassinoids;canthin-6-one alkaloids;scopoletin
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารกลุ่มควาซินอยด์และแคนทิน-6-โอนแอลคาลอยด์ และฤทธิ์ต้านอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง RAW264.7 ของรากต้นปลาไหลเผือกเล็กและปลาไหลเผือกใหญ่ เพื่อหาแหล่งทางเลือกทดแทนรากต้นปลาไหลเผือกใหญ่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ผลการศึกษาพบว่าสารกลุ่มควาซินอยด์ที่พบมากในต้นปลาไหลเผือกเล็กคือ สารชาปาริโนน และสารดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของรากต้นปลาไหลเผือกเล็ก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


สารกลุ่มควาซินอยด์และแคนทิน-6-โอนแอลคาลอยด์จากต้นปลาไหลเผือกใหญ่และปลาไหลเผือกเล็กและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง