ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพิณะเวช คงยั่งยืน
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง
คำสำคัญ ผู้นำเยาวชน;สิ่งแวดล้อมศึกษา;โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา;มัธยมศึกษา
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทยเป็นนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของเยาวชนให้สามารถเป็นผู้นำในการจัดการโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนได้ จากการสังเคราะห์รูปแบบจากกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งทำให้รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวนชนสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ ร่วมไปถึงการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจากการทำโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง