ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการระบบเกษตรกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มรรษพร เจริญทรัพย์
คำสำคัญ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม;สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน;ระบบเกษตรกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชน
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการระบบเกษตรกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชน เป็นนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สร้างขึ้นจากการวิจัยบนฐานคิดของทฤษฎีสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำระบบเกษตรกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชนมาเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดระบบการผลิตที่ยั่งยืนของเกษตรกร
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมและวัฒนธรรม
Creative Commons License


การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการระบบเกษตรกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง