การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี (

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี (
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร. พิภัทร เจียมพิริยะกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์, ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ, ถ่ายทอดเทคโนโลยี, การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี
หน่วยงาน :  สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คำอธิบาย :  เพื่อการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ ให้มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค อยู่ในรูปชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาผงพร้อมใช้ สะดวก และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผักวงศ์กะหล่ำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ( is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708