ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรโดยชีววิธีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
คำสำคัญ การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติ;ศัตรูพืชเศรษฐกิจ;โดยชีววิธี;ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ศัตรูธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผลการทดสอบพบว่า แปลงที่ใช้ศัตรูธรรมชาติให้ผลที่ดีกว่าแปลงใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรโดยชีววิธีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง