ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ณิชานันท์ เกินอาษา
คำสำคัญ ศัตรูธรรมชาติ;หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด;ภาคกลางของประเทศไทย
หน่วยงาน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย เพื่อเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda ในเขตภาคกลางของประเทศไทย จากการศึกษาชีววิทยาของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด S. frugiperda พบว่าใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโต 40.08±8.14 วัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) ในเขตภาคกลางของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.